امروزه با توجه به رشد سریع وروزافزون جمعیت وافزایش سرانه مصرف موادغذائی ازیک سو واهمیت کاهش نرخ ضایعات محصولات کشاورزی وغذائی ازسوی دیگر، استفاده از انبارهای سرد به یک نیاز اصلی صنابع …
ادامه مطلب