سری GM

شرکت نسیم سرمـایش زاگرس نمـاینده کمپـانی Zanotti S.P.A ایتالیا اقدام به ارائه تجهیزات برودتی سردخـانه با استانداردهای روز اروپا وخدمات نصب و پشتییبانی پس از فروش متناسب با کیفیت بالای محصول و …
ادامه مطلب

سری AS

شرکت نسیم سرمایش زاگرس نماینده کمپانی Zanotti S.P.A ایتالیا اقدام به ارائه تجهیـزات بـرودتی سردخانه با استانـداردهای روز اروپا و خدمات نصب و پشتییبانی پس از فروش  متناسب با کیفیت بالای محصول …
ادامه مطلب

سری ZN

شرکت نسیم سرمایش زاگرس نماینده کمپانی Zanotti S.P.A ایتالیا اقدام به ارائه تجهیزات برودتی سردخانه با استانداردهای روز اروپا و خدمات نصب و پشتییبانی پس از فروش  متناسب با کیفیت بالای محصول …
ادامه مطلب