نوع سردخانه
سردخانه نگهداری زیرصفرسردخانه نگهداری بالای صفرتونل انجمادپیش سردکنآیس بانک

دمای ورود محصول

دمای مورد نظر


شرایط آب و هوایی

حداکثر دمای تابستانفایل نقشه

[recaptcha]