• گارکرد با مبرد گاز R600
  • دستیابی به راندمان مور نظر برای کاربردهای خاص
  • دوستدار محیط زیست ( GWP زیر 150 )
  • حمل و جابه جایی بی خطر